REGULAMIN

I. Jako Klient Studia Kult Tattoo (pełna nazwa przedsiębiorcy: Radosław Błaszczyński Firma Handlowo – Usługowa „Koalicja”, os. Kazimierzowskie nr 8 lok. 11, 31-840 Kraków, NIP: 6771014948, zwanym dalej „Studiem”) przed rozpoczęciem zabiegu wykonania tatuażu lub piercingu (zwanym dalej odpowiednio „zabiegiem”) jesteś zobowiązany do zapoznania się z regulaminem świadczenia usług, który to regulamin jest integralną częścią umowy zawieranej przez Ciebie ze Studiem. Jednocześnie jesteś zobowiązany do zapoznania się z naszą Polityką prywatności, która wskazuje podstawy prawne przetwarzania Twoich danych i jest integralną częścią niniejszego regulaminu.

II. Dokonując wstępnej rezerwacji terminu zobowiązany jesteś do wpłaty zadatku w wysokości minimum 100 zł, maksymalnie w terminie do 2 dni roboczych od dnia dokonania rezerwacji, osobiście w placówce Studia poprzez płatność gotówką kartą lub przelewem bankowym. Rezerwacja jest skutecznie dokonana z chwilą wpłaty zadatku. Masz prawo dokonać zmiany terminu / lub jego odwołania nie później niż na 3 dni robocze przed zarezerwowanym terminem. Zmiana terminu później niż na 3 dni robocze przed umówionym terminem, brak stawienia się w umówionym terminie, jest równoznaczne z utratą zadatku. Rezerwacja nowego terminu, celem jej potwierdzenia, wymaga ponownej wpłaty kwoty minimum 100 zł. Pamiętaj, że dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z akceptacją naszego regulaminu.

III. Ceny wykonania zabiegu:

1) tatuażu ustalane są indywidualnie, począwszy od kwoty 250 zł,

2) piercingu według aktualnego cennika dostępnego pod adresem
https://kulttattoo.pl/piercing/.

Każdy projekt wyceniany jest indywidualnie, a cena uzależniona jest od wielkości, miejsca wykonania i stopnia skomplikowania tatuażu lub piercingu. Po wykonaniu zabiegu zadatek zaliczany jest na poczet jego ceny.

3) Jako Studio mamy prawo do zmiany zarezerwowanego prze Ciebie terminu do 1 dnia roboczego poprzedzającego zarezerwowany termin. W przypadku braku akceptacji przez Ciebie nowego terminu, zwrócimy Ci zadatek. Zastrzegamy sobie również prawo do odmowy wykonania zabiegu bez podania przyczyny, w takim wypadku zadatek zostanie Ci również zwrócony.

4) Rekomendujemy Ci konsultację przed umówionym terminem zabiegu celem ustalenia wzoru, rozmiaru, sposobu wykonania, miejsca oraz innych elementów tatuażu lub piercingu, jednak nie jest ona obowiązkowa (z zastrzeżeniem zdania kolejnego). W przypadku zabiegu piercingu miejsc intymnych konsultacja przed wykonaniem zabiegu jest obowiązkowa. Przed przystąpieniem do zabiegu musisz wypełnić ankietę dotyczącą Twojego stanu zdrowia, a także obowiązkowo zapoznać się z ewentualnymi konsekwencjami po zabiegowymi, a także procedurą pielęgnacji tatuażu / miejsca, w którym wykonywany będzie piercing.

5) Pamiętaj, że tatuaż jest wykonywany na skórze, która jako materiał nośny jest materiałem trudnym, co należy odnieść również do zabiegu piercingu. Ze względu na cechy osobnicze Twojej skóry takie jak wiek, wiotkość, typ, przebyte lub niewykryte choroby lub alergie, a także miejsce wykonana zabiegu, jego finalny efekt może odbiegać od wzoru, który zdecydowałeś się wykonać. Kluczowa jest również odpowiednia pielęgnacja miejsca poddanego zabiegowi po jego wykonaniu, w szczególności w początkowym procesie gojenia rany, musisz zatem stosować zasady, o których poinformuje Cię tatuator oraz piercer (pod pojęciem tatuatora w dalszej części
regulaminu należy również rozumieć piercera) oraz zawarte w załączniku do niniejszego regulaminu „Sposoby pielęgnacji po zabiegu” i do tego się zobowiązujesz. Brak odpowiedniej pielęgnacji po zabiegu, znacznie wpływa na sposób gojenia skóry i finalny efekt zabiegu.

6) Do zabiegów Studio wykorzystuje się sterylne narzędzia i produkty. Produkty jednorazowe, po użyciu podlegają utylizacji zgodnie z odpowiednimi normami o odpadach niebezpiecznych. Narzędzia wielokrotnego użytku po zabiegu poddawane są procesowi dezynfekcji i sterylizacji zgodnie z instrukcją ich użytkowania. Powierzchnie wewnątrz Studio są dezynfekowane odpowiednimi środkami do dezynfekcji powierzchni. Produkty przeznaczone do wykonania zabiegu, w tym w szczególności barwniki, spełniają normy i atesty mające do nich zastosowanie.

7) Poddając się zabiegowi nie możesz być pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających. W przypadku powzięcia przez tatuatora wątpliwości co do Twojego stanu, tatuator może odmówić wykonania zabiegu. W takim przypadku Studio zachowuje zadatek bez możliwości żądania przez Ciebie jego zwrotu.

8) Podczas wykonywania zabiegu współpracuj z tatuatorem i przestrzegaj zasad sanitarnych o których zostaniesz przez niego indywidualnie pouczony, w szczególności nie dotykaj sprzętu służącego do tatuowania lub innych produktów, a wszelkie zastrzeżenia, w tym w szczególności co do wzoru, zgłaszaj na bieżąco w trakcie zabiegu. Ze względu na komfort innych klientów i tatuatorów, nie przeprowadzaj głośnych rozmów (także telefonicznych), nie słuchaj głośno muzyki oraz zachowuj się w sposób powszechnie uznany za kulturalny. W przypadku braku zachowania przez Ciebie tych zasad, tatuator może odstąpić od zabiegu i odmówić jego dalszego wykonania.

9) Zabieg może zostać przerwany w przypadku pogorszenia się Twojego samopoczucia lub niewłaściwej reakcji Twojego organizmu na zabieg (w tym w szczególności skóry).

10) Tatuator może zmienić umówiony termin zabiegu, jeśli uzna, że wykonanie zabiegu w danym terminie jest niewskazane ze względu na Twój zły stan zdrowia, w tym w szczególności stan i kondycję skóry, a także gdy uprzednio wykonany tatuaż nie jest w odpowiednim stopniu wygojony.

11) Nie ponosimy odpowiedzialności za reakcje Twojego organizmu na użyte produkty, w tym w szczególności barwniki, elementu użyte do piercingu, a także za nieprzestrzeganie przez Ciebie zasad pielęgnacji po zabiegowych.

12) Co do zasady zabiegi wykonujemy osobom, które ukończyły 18 lat. W niektórych przypadkach wykonujemy zabiegi również u osób pomiędzy 16 – 18 rokiem życia. W takim przypadku podczas umawiania terminu i samego wykonywania zabiegu wymagana jest obecność rodzica bądź prawnego opiekuna, których tożsamość musi zostać potwierdzona odpowiednimi dokumentami. Nie honorujemy zgody pisemnej oraz oświadczeń ze strony innych członków rodziny.

13) Jeśli będziesz miał jakiekolwiek wątpliwości co do procesu gojenia się tatuażu lub jego pielęgnacji, niezwłocznie się z Nami skontaktuj osobiście, telefonicznie lub drogą mailową.

14) W naszych placówkach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia wyrobów tytoniowych, w tym również papierosów elektronicznych, spożywania alkoholu, jakichkolwiek środków odurzających, a także obecności zwierząt. Ze względu na zapewnienie higienicznych warunków pracy, obowiązuje również zakaz spożywania posiłków. Ze względów bezpieczeństwa, nie przyprowadzaj ze sobą dzieci.

15) Celem promocji naszych prac, zastrzegamy sobie prawa autorskie do wykonanych w Studio tatuaży (w tym również ich projektów) i ich zdjęć. Decydując się na wykonanie u nas zabiegu na powyższe wyrażasz zgodę. Wykonanie tatuażu w innym salonie na bazie projektu wykonanego u nas w Studio bez uprzedniej, pisemnej zgody tatuatora, stanowić będzie naruszenie praw autorskich i narazi Cię na konsekwencje prawne.

16) Wszelkie reklamacje należy zgłaszać osobiście managerowi Studio pod adresem ul. Szpitalna, nr 20/22, lok. S5, 31-024 Kraków lub al. Zygmunta Krasińskiego, nr 1, 31-111, Kraków, lub drogą mailową pod adresem: kultkrk@gmail.com. Tatuator nie jest osobą upoważnioną do składania oświadczeń imieniem Studio lub przyjmowania reklamacji. Nie odpowiadamy za Twoje indywidualne ustalenia z tatuatorem wykraczające poza niniejszy regulamin.