Polityka prywatności

Od 25.05.2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), zgodnie z którym działamy. Rozporządzenie to zapewnia mieszkańcom Unii Europejskiej jednolitą ochronę ich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższymi informacjami w jaki sposób będziemy przetwarzać Twoje dane oraz jakie prawa Ci przysługują.

Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Radosław Błaszczyński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Radosław Błaszczyński Firma Handlowo – Usługowa „Koalicja”, os.  Kazimierzowskie nr 8 lok. 11, 31-840 Kraków, NIP: 6771014948.

Dlaczego będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • zawarcia umowy o wykonanie zabiegu, w tym w szczególności rezerwacji terminu oraz prawidłowej realizacji zawartej umowy o wykonanie zabiegu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b)
  i f) RODO),
 • udokumentowania zawartej umowy i jej rozliczenia, na podstawie przepisów prawa podatkowego, rachunkowego (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. c) RODO);
 • wewnętrznych celów administracyjnych, w tym statystyk i raportowania będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • dochodzenia naszych roszczeń lub celem podejmowania czynności w celu obrony przed roszczeniami, w tym w celu archiwalnym (dowodowym), który będzie realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • rozpatrywania reklamacji i skarg, w przypadku ich wniesienia, na sposób realizacji łączącej nas umowy oraz jakość świadczonych przez nas usług i sposobu obsługi (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO);
 • kontaktowania się z Tobą, w tym wymiany korespondencji i udzielenia odpowiedzi na zgłoszone przez Ciebie zapytania dotyczące naszych usług i produktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • promocji naszych produktów i usług oraz produktów, w tym na podstawie Twojego zainteresowania naszymi produktami i usługami, oraz usług osób z nami współpracujących, poprzez e-maile i telefony (cele marketingowe), a także w celach analitycznych czyli lepszego doboru usług do potrzeb naszych Klientów, poprawy jakości świadczonych przez nas usług
  i obsługi, a także budowania wiedzy o naszych klientach, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu oraz badania zadowolenia i satysfakcji naszych Klientów
  z oferowanych przez nas usług i produktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO),

Kiedy będziemy ujawniać Twoje dane?

 • zobowiązują nas do tego przepisy prawa,
 • gdy realizujemy nasz prawnie uzasadniony interes lub interes podmiotu trzeciego,
 • gdy wyrazisz na to zgodę.

Ponadto, Twoje dane możemy ujawniać również innym podmiotom, które wspierają nasze działania. W tej grupie są m.in.:

 • nasi podwykonawcy;
 • firmy wspierające nas w bieżącej działalności, w tym w marketingu, administracji i windykacji, kancelarie prawne, firmy consultingowe i audytorskie, serwisanci systemów informatycznych i innych rozwiązań technicznych, operatorzy pocztowi i firmy kurierskie – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.

Ochrona Twoich danych jest dla nas bardzo ważna, więc wybieramy więc tylko takich partnerów do współpracy, którzy gwarantują, że będą przestrzegać wymogów RODO.

Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Podanie nam danych jest dobrowolnie, ale to konieczne, abyśmy mogli realizować cele wskazane powyżej, w tym udzielić odpowiedzi na Twoje pytania, czy rozpatrzyć Twoje prośby lub reklamacje. Pamiętaj, że jeżeli nie otrzymamy Twoich aktualnych danych, nie będziemy mogli sprawnie się z Tobą kontaktować, co może utrudnić lub nawet uniemożliwić naszą współpracę i realizację umowy
o wykonanie zabiegu.

Jak długo Twoje dane będą przetwarzane?

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez czas niezbędny do zawarcia oraz realizacji umowy o wykonanie zabiegu.

Zgodnie z przepisami jesteśmy zobowiązani do ich przetwarzania także po zakończeniu umowy, przez 5 lat do końca roku obrachunkowego, czyli maksymalnie prawie 6 lat (wynika to z przepisów prawa
o rachunkowości oraz przepisów podatkowych).

Po tym czasie możemy przetwarzać Twoje dane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń,
a w przypadku, gdy udzielisz nam dobrowolnej zgody na przetwarzanie w celach marketingowych tak długo, dopóki tej zgody nie wycofasz. Zarchiwizujemy również udzielone nam zgody dla celów dowodowych i będziemy je przetwarzać do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa.

W jakich przypadkach będziemy do Ciebie kierować marketing?

Będziemy mogli kierować do Ciebie działania marketingowe, gdy wyrazisz na to zgodę.

Zachęcamy Cię do jej dobrowolnego wyrażenia, abyśmy mogli przekazywać Ci aktualne oferty, informacje o organizowanych przez nasz przedsięwzięciach, eventach, nowych produktach i usługach w formie mailowej lub telefonicznie. W każdej chwili będziesz mógł taką zgodę odwołać (lecz nie będzie ono miało wpływu na działania, które podejmowaliśmy w oparciu o wcześniejszą zgodę).

Jakie prawa Ci przysługują w związku z ochroną danych?

Masz wszelkie prawa do ochrony, które wynikają z przepisów RODO. Możesz zatem:

 • mieć wgląd w swoje dane i je sprostować,
 • złożyć polecenie, abyśmy usunęli Twoje dane lub ograniczyli ich przetwarzanie,
 • wnieść skargę do organu nadzorczego,
 • uzyskać kopię Twoich danych,
 • przenieść dane do innego administratora danych,
 • wnieść sprzeciw wobec dalszego przetwarzania Twoich danych z przyczyn związanych
  z Twoją szczególną sytuacją lub gdy przetwarzamy Twoje dane na potrzeby marketingu,
  w tym profilowania,
 • cofnąć w dowolnym czasie dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych bez podania przyczyny (cofnięcie takie nie będzie miało wpływu na działania, które podjęliśmy za Twoją zgodą zanim ją cofnąłeś).

Twoje dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji.

REGULAMIN

I. Jako Klient Studia Kult Tattoo (pełna nazwa przedsiębiorcy: Radosław Błaszczyński Firma
Handlowo – Usługowa „Koalicja”, os. Kazimierzowskie nr 8 lok. 11, 31-840 Kraków, NIP:
6771014948, zwanym dalej „Studiem”) przed rozpoczęciem zabiegu wykonania tatuażu lub
piercingu (zwanym dalej odpowiednio „zabiegiem”) jesteś zobowiązany do zapoznania się
z regulaminem świadczenia usług, który to regulamin jest integralną częścią umowy zawieranej
przez Ciebie ze Studiem. Jednocześnie jesteś zobowiązany do zapoznania się z naszą Polityką
prywatności, która wskazuje podstawy prawne przetwarzania Twoich danych i jest integralną
częścią niniejszego regulaminu.
II. Dokonując wstępnej rezerwacji terminu zobowiązany jesteś do wpłaty zadatku w wysokości
minimum 100 zł, maksymalnie w terminie do 2 dni roboczych od dnia dokonania rezerwacji,
osobiście w placówce Studia poprzez płatność gotówką kartą lub przelewem bankowym.
Rezerwacja jest skutecznie dokonana z chwilą wpłaty zadatku. Masz prawo dokonać zmiany
terminu / lub jego odwołania nie później niż na 3 dni robocze przed zarezerwowanym terminem.
Zmiana terminu później niż na 3 dni robocze przed umówionym terminem, brak stawienia się
w umówionym terminie, jest równoznaczne z utratą zadatku. Rezerwacja nowego terminu, celem
jej potwierdzenia, wymaga ponownej wpłaty kwoty minimum 100 zł. Pamiętaj, że dokonanie
rezerwacji jest równoznaczne z akceptacją naszego regulaminu.
III. Ceny wykonania zabiegu:
1) tatuażu ustalane są indywidualnie, począwszy od kwoty 200 zł.
2) piercingu według aktualnego cennika dostępnego pod adresem
Każdy projekt wyceniany jest indywidualnie, a cena uzależniona jest od wielkości, miejsca
wykonania i stopnia skomplikowania tatuażu lub piercingu. Po wykonaniu zabiegu zadatek
zaliczany jest na poczet jego ceny.
3) Jako Studio mamy prawo do zmiany zarezerwowanego prze Ciebie terminu do 1 dnia roboczego
poprzedzającego zarezerwowany termin. W przypadku braku akceptacji przez Ciebie nowego
terminu, zwrócimy Ci zadatek. Zastrzegamy sobie również prawo do odmowy wykonania zabiegu
bez podania przyczyny, w takim wypadku zadatek zostanie Ci również zwrócony.
4) Rekomendujemy Ci konsultację przed umówionym terminem zabiegu celem ustalenia wzoru,
rozmiaru, sposobu wykonania, miejsca oraz innych elementów tatuażu lub piercingu, jednak nie
jest ona obowiązkowa (z zastrzeżeniem zdania kolejnego). W przypadku zabiegu piercingu miejsc
intymnych konsultacja przed wykonaniem zabiegu jest obowiązkowa. Przed przystąpieniem do
zabiegu musisz wypełnić ankietę dotyczącą Twojego stanu zdrowia, a także obowiązkowo
zapoznać się z ewentualnymi konsekwencjami po zabiegowymi, a także procedurą pielęgnacji
tatuażu / miejsca, w którym wykonywany będzie piercing.
5) Pamiętaj, że tatuaż jest wykonywany na skórze, która jako materiał nośny jest materiałem
trudnym, co należy odnieść również do zabiegu piercingu. Ze względu na cechy osobnicze Twojej
skóry takie jak wiek, wiotkość, typ, przebyte lub niewykryte choroby lub alergie, a także miejsce
wykonana zabiegu, jego finalny efekt może odbiegać od wzoru, który zdecydowałeś się wykonać.
Kluczowa jest również odpowiednia pielęgnacja miejsca poddanego zabiegowi po jego
wykonaniu, w szczególności w początkowym procesie gojenia rany, musisz zatem stosować
zasady o których poinformuje Cię tatuator oraz piercer (pod pojęciem tatuatora w dalszej części
regulaminu należy również rozumieć piercera) oraz zawarte w załączniku do niniejszego
regulaminu „Sposoby pielęgnacji po zabiegu” i do tego się zobowiązujesz. Brak odpowiedniej
pielęgnacji po zabiegu, znacznie wpływa na sposób gojenia skóry i finalny efekt zabiegu.
6) Do zabiegów Studio wykorzystuje się sterylne narzędzia i produkty. Produkty jednorazowe, po
użyciu podlegają utylizacji zgodnie z odpowiednimi normami o odpadach niebezpiecznych.
Narzędzia wielokrotnego użytku po zabiegu poddawane są procesowi dezynfekcji i sterylizacji
zgodnie z instrukcją ich użytkowania. Powierzchnie wewnątrz Studio są dezynfekowane
odpowiednimi środkami do dezynfekcji powierzchni. Produkty przeznaczone do wykonania
zabiegu, w tym w szczególności barwniki, spełniają normy i atesty mające do nich zastosowanie.
7) Poddając się zabiegowi nie możesz być pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków
odurzających. W przypadku powzięcia przez tatuatora wątpliwości co do Twojego stanu, tatuator
może odmówić wykonania zabiegu. W takim przypadku Studio zachowuje zadatek bez
możliwości żądania przez Ciebie jego zwrotu.
8) Podczas wykonywania zabiegu współpracuj z tatuatorem i przestrzegaj zasad sanitarnych
o których zostaniesz przez niego indywidualnie pouczony, w szczególności nie dotykaj sprzętu
służącego do tatuowania lub innych produktów, a wszelkie zastrzeżenia, w tym w szczególności
co do wzoru, zgłaszaj na bieżąco w trakcie zabiegu. Ze względu na komfort innych klientów
i tatuatorów, nie przeprowadzaj głośnych rozmów (także telefonicznych), nie słuchaj głośno
muzyki oraz zachowuj się w sposób powszechnie uznany za kulturalny. W przypadku braku
zachowania przez Ciebie tych zasad, tatuator może odstąpić od zabiegu i odmówić jego dalszego
wykonania.
9) Zabieg może zostać przerwany w przypadku pogorszenia się Twojego samopoczucia lub
niewłaściwej reakcji Twojego organizmu na zabieg (w tym w szczególności skóry).
10) Tatuator może zmienić umówiony termin zabiegu, jeśli uzna, że wykonanie zabiegu w danym
terminie jest niewskazane ze względu na Twój zły stan zdrowia, w tym w szczególności stan
i kondycję skóry, a także gdy uprzednio wykonany tatuaż nie jest w odpowiednim stopniu
wygojony.
11) Nie ponosimy odpowiedzialności za reakcje Twojego organizmu na użyte produkty, w tym
w szczególności barwniki, elementu użyte do piercingu, a także za nieprzestrzeganie przez Ciebie
zasad pielęgnacji po zabiegowych.
12) Co do zasady zabiegi wykonujemy osobom, które ukończyły 18 lat. W niektórych przypadkach
wykonujemy zabiegi również u osób pomiędzy 16 – 18 rokiem życia. W takim przypadku podczas
umawiania terminu i samego wykonywania zabiegu wymagana jest obecność rodzica bądź
prawnego opiekuna, których tożsamość musi zostać potwierdzona odpowiednimi dokumentami.
Nie honorujemy zgody pisemnej oraz oświadczeń ze strony innych członków rodziny.
13) Jeśli będziesz miał jakiekolwiek wątpliwości co do procesu gojenia się tatuażu lub jego pielęgnacji,
niezwłocznie się z Nami skontaktuj osobiście, telefonicznie lub drogą mailową.
14) W naszych placówkach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia wyrobów tytoniowych, w tym
również papierosów elektronicznych, spożywania alkoholu, jakichkolwiek środków
odurzających, a także obecności zwierząt. Ze względu na zapewnienie higienicznych warunków
pracy, obowiązuje również zakaz spożywania posiłków. Ze względów bezpieczeństwa, nie
przyprowadzaj ze sobą dzieci.
15) Celem promocji naszych prac, zastrzegamy sobie prawa autorskie do wykonanych w Studio
tatuaży (w tym również ich projektów) i ich zdjęć. Decydując się na wykonanie u nas zabiegu na
powyższe wyrażasz zgodę. Wykonanie tatuażu w innym salonie na bazie projektu wykonanego
u nas w Studio bez uprzedniej, pisemnej zgody tatuatora, stanowić będzie naruszenie praw
autorskich i narazi Cię na konsekwencje prawne.
16) Wszelkie reklamacje należy zgłaszać osobiście managerowi Studio pod adresem ul. Szpitalna, nr
20/22, lok. S5, 31-024 Kraków lub al. Zygmunta Krasińskiego, nr 1, 31-111, Kraków, lub drogą mailową pod adresem: kultkrk@gmail.com. Tatuator nie jest osobą upoważnioną do składania oświadczeń imieniem Studio lub przyjmowania reklamacji. Nie odpowiadamy za Twoje indywidualne ustalenia z tatuatorem wykraczające poza niniejszy regulamin.

 

PolandEnglish